Provoz

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není ve své náplni pokračováním školního vyučování, ale má svá specifika. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, rekreace žáků a zájmové činnosti.

ŠD je určena žákům 1. stupně 1.-5. ročníku. Jednotlivá oddělení ŠD jsou naplňována do povolené kapacity 30 žáků.

Pobyt ve ŠD je zpoplatněn.

Mezi povinnosti zákonných zástupců žáků patří:

  • Oznamovat údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích ( svěření péče pouze jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, zákaz vydávání žáka jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, aj.).
  • Zajistit pravidelnou docházku žáka do družiny podle rozpisu na Přihlášce k pravidelné denní docházce do ŠD / Škl a nepřítomnost žáka písemně omluvit.
  • Potřebují-li zákonní zástupci, aby žák odešel ze ŠD v jiný čas, oznámí změnu předem písemně na předtištěný tiskopis s datem vystavení a podpisem.
  • Pokud rodiče vyzvedávají žáka po obědě u jídelny, je jejich povinností omluvit nepřítomnost ve ŠD osobně.

Pro přihlášené žáky je docházka do ŠD povinná, podmínky odchodu jsou stanoveny na Přihlášce k pravidelné denní docházce do ŠD / Škl.

Ve všech oddělení ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem, Vnitřním řádem ŠD.

Osobní věci má každý čitelně označené a případnou ztrátu neprodleně ohlásí p. vychovatelce.

Pro pobyt venku má žák sportovní oblečení, obutí v zájmu hygieny a bezpečnosti!

Žák nikdy nesmí opustit prostory ŠD bez vědomí vychovatelky.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a řád ŠD, může být rozhodnutím ředitele vyloučen.

Pátek 1. 3. - Maškarní rej v ŠD
Upozorňujeme zákonné zástupce na změny ve vnitřních řádech ŠD a ŠKl