Informace k hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Informace k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Dle Školského zákona, Školního řádu a doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 vydaného MŠMT budeme hodnotit na vysvědčení klasifikací, tj. známkami.

Vzhledem k velmi nestandardnímu pololetí bude hodnocení žáků vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale bude přihlíženo i ke skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání v hodnoceném období. Skutečnostmi jsou:

· účast na distanční výuce

· aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce)

· osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky

· řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, přizpůsobivost apod.

· schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci

· to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou

· to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky

· to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.)

· to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly

· to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat

· osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě)

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude předán žákům prezenční výuky 28. 1. 2021.

Žáci s distanční výukou ho obdrží do 3 dnů po jejich možném návratu do školy. Tito žáci, respektive jejich zákonní zástupci, budou o obsahu výpisu z vysvědčení informováni prostřednictvím žákovských e-mailů viz Návod na www stránkách školy, který bude zveřejněn od 25. 1. 2021.

Ve Švihově dne 18. 1. 2021

Vedení školy